Sổ Tay

Sổ Tay STS16

86-77

Chất liệu bìa     Da Gáy sổ     Gáy dán

Sổ tay STS15

85-76

Chất liệu bìa     Da Gáy sổ     Gáy dán

Sổ Tay STS14

87-78

Chất liệu bìa     Da Gáy sổ     Gáy dán

Sổ Tay STS13

82-73

Chất liệu bìa     Da Gáy sổ     Gáy dán

Sổ Tay STS11

83-74

Chất liệu bìa     Da Gáy sổ     Gáy dán

Sổ Tay STS12

84-75

Chất liệu bìa     Da Gáy sổ     Gáy dán